MUZEUM PAPIERNICTWA (nr 14)

Zespół redakcyjny

Jan Bałchan, Karolina Dyjas, Dagmara Kacperowska,

Maciej Szymczyk (red. naczelny), Anna Lichota (red. językowy), Marcin Wyszyński

Czternasty tom „Rocznika Muzeum Papiernictwa” powstaje w roku szczególnie trudnym nie tylko dla naszej instytucji, ale całego świata, boleśnie dotkniętego pandemią COVID-19. Pomimo wielu problemów, m.in. z pozyskaniem materiałów naukowych czy też z brakiem zewnętrznych środków finansowych, podejmujemy się wydania naszego periodyku. Podobnie jak poprzednie tomy, będzie on dostępny w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie internetowej Muzeum Papiernictwa.

Tom składa się w pięciu działów, w których zamieszczamy łącznie osiem opracowań i dwa zestawienia.

Pierwszy dział, poświęcony dziejom papiernictwa, zawiera dwa recenzowane artykuły, które powstały w naszym Muzeum. Zarys dziejów papiernictwa na ziemi kłodzkiej do 1945 roku, autorstwa Macieja Szymczyka, jest próbą inwentaryzacji zakładów papierniczych od chwili założenia pierwszego młyna poprzez okres rozwoju przemysłu papierniczego w XIX i pierwszej połowie XX stulecia. Opracowanie to jest istotne w kontekście starań o wpisanie dusznickiej papierni na listę UNESCO, gdyż pozwala na ustalenie wpływu tej wytwórni na branżę papierniczą w najbliższej okolicy. Artykuł Karoliny Dyjas Graficzne drobiazgi – o dusznickiej kolekcji ekslibrisów słów kilka poświęcony jest rozbudowywanemu w ostatnich latach zbiorowi ekslibrisów. Autorka, przedstawiając historię kolekcji, liczącą ponad pół wieku, omawia najważniejsze jej zalety i wady.

oprawa miękka, rok wydania 2020)